Bài Dự Thi Elearning cấp tỉnh

  1. Tên Bài giảng: GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA CỦA GIA ĐÌNH DÒNG HỌ
    1. Môn : Công dân 7
    1. Họ và tên Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Tứ – Giới tính : Nữ
    2. E- mail: kimtunguyenvts@gmail.com – Điện thoại :0857833350
    3. Giáo viên trường THCS Võ Thị Sáu – Đại Lộc