Bài thu_kiem tra ky i_toán 7

Lượt xem:

Đọc bài viết

Stt Họ và tên Toán Vật Lí Ngữ văn Tin học Điểm trung bình
1 Định Vạn Hoàng An 8 7 8 8
2 Lê Thị Hoài An 8 8 8 8
3 Lê Thái Anh 8 8 7 8
4 Phạm Như Anh 9 10 10 10
5 Vũ Như Anh 8 6 8 8
6 Phạm Thanh Bình 8 9 9 8
7 Trần Quốc Bình 8 8 9 9
8 …..
40 Trần Công Phương 8 8 9 8
41 Hoàng Anh Tuấn 8 7 8 7
Điểm trung bình cả lớp