HOẠT ĐỘNG TẠI HỘI TRẠI “GIÁO DỤC ĐẠI LỘC 40 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG