Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Nghị định, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Số: 29/2012/NĐ-CP 12/04/2021 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
155/2020/NĐ/VP 25/09/2020 Nghị định, Qui đình về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Số: 204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG