Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Nghị định, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
CV 4237/BGDĐT-QLCL 27/09/2021 Công văn, V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021 - 2022
2012/SGDĐT-KTKĐCLGD 21/09/2021 Công văn, V/v thiết lập hồ sơ nhà trường và công khai trên website đơn vị
4096 /BGDĐT-CNTT 20/09/2021 Công văn, V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022
Số: 4040/BGDĐT-GDTrH 16/09/2021 Công văn, V/v: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022
Số: 212/PGDĐT-THCS 15/09/2021 Công văn, V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2021-2022
2021/TT-BGDĐT 15/07/2021 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Luật số: 43/2019/QH 14/06/2021 Luật, LUẬT GIÁO DỤC
Số: 29/2012/NĐ-CP 12/04/2021 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
Số: 03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
Số: 04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ BỔ NHIỆM, XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
Số 01/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ BỔ NHIỆM, XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP
Trang 1 / 212»