• Trương Thị Hiền
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Bí Thư Đoàn thanh niên
  • 0936590231
  • truongthihien92@gmail.com
  • Đại chỉ nhà ở: Xuân Đông, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam