• Nguyễn Thanh Tiến
  • Hội Phụ Huynh Học Sinh
  • Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh
  • Thôn Mỹ Đông, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.