• Phan Thị Mỹ Dung
  • Tổ Lý-Hóa-Sinh-TD-Mỹ Thuật-Nhạc
  • Tổ trưởng chuyên môn
  • 0979798834
  • songtoanvts@gmail.com
  • Hòa Xuân, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng