• Lê Thị Xoa
  • Tổ Toán-Tin-Tiếng Anh
  • Tổ trưởng chuyên môn
  • 0835975567
  • khoaleduc123@gmail.com
  • Mỹ Phước, Đai Minh, Đại Lộc, Quảng Nam