• Lê Văn Chấn
  • Tổ Văn-Sử-Địa_GDCD
  • Tổ trưởng chuyên môn
  • 0979460080
  • Mỹ Đông, Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam